Quines malalties són les que la llei espanyola obliga a estudiar als donants?

Segons la Llei 14/2006 els donants hauran de tenir més de 18 anys, bon estat de salut psicofísica i plena capacitat d'obrar. 

El seu estat psicofísic haurà de complir les exigències d'un protocol obligatori d'estudi dels donants que inclourà les seves característiques fenotípiques i psicològiques, així com les condicions clíniques i determinacions analítiques necessàries per a demostrar, segons l'estat dels coneixements de la ciència i de la tècnica existents en el moment de la seva realització, que els donants no pateixen malalties genètiques, hereditàries o infeccioses transmissibles a la descendència. 

Aquestes mateixes condicions seran aplicables a les mostres de donants procedents d'altres països; en aquest cas, els responsables del centre remissor corresponent hauran d'acreditar el compliment de totes aquelles condicions i proves la determinació de les quals no es pugui practicar en les mostres enviades a la seva recepció. 

En tot cas, els centres autoritzats podran rebutjar la donació quan les condicions psicofísiques del donant no siguin les adequades.

T’ajudem a resoldre els teus dubtes