El consentiment informat a Espanya fa 25 anys.

Fins fa uns anys la relació metge-pacient era sobretot paternalista però avui aquesta relació es basa en el principi d'autonomia segons queda reflectit en la Llei General de Sanitat de 1986.
El consentiment informat és un procés de comunicació verbal contínua entre el metge i el pacient. Tot personal sanitari que intervingui en un pacient ha d'informar verbalment sobre el que es va a realitzar i respectar el dret de decisió del pacient. En algunes circumstàncies com els tractaments de reproducció assistida, les intervencions quirúrgiques o en la realització de proves o procediments que suposin un risc, el consentiment ha de ser també escrit i ha de ser signat pel/s pacient/s.
Per tal de què un document de consentiment informat sigui vàlid ha de ser comprès pel pacient, a més s'hauria d'adaptar a mesura que van sorgint canvis i/o avenços en el tractament.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *