Sabies què és un REM?

El test de REM és una prova diagnòstica que es realitza en una mostra de de semen ejaculada. Consisteix en recuperar elmajor nombre d'espermatozoids mòbils tipus “a” . Es pot realitzar per diferents mètodes, essent els més freqüents els gradents de desnistat i el swim-up. L'objectiu es separar els espermatozoids del líquid seminal i de la resta de cèl.lules presents en l'ejaculat. Depenent de la quantitat d'espermatozoides òptims recuperats s'indica el tractament de reproducció assistida (inseminació, FIV, FIV-ICSI…)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *