Com s’avalua un embrió en dia +2 de desenvolupament?

La valoració de l'embrió s'ha de fer entre les 44-47 h. post inseminació. Els paràmetres morfològics a valorar en un embrió en el seu segon dia de desenvolupament (dia +2) són:

Nombre de cèl.lules i ritme de divisió
El ritme de divisió és un paràmetre amb un pes important en la taxa d'implantació de l'embrió. Així, embrions de 4 cèl.lules en dia +2 són els que presenten millor taxa d'implantació, seguits dels embrions de 2 cèl lules, 5 cèl. lules, 3 cèl.lules i 6 cèl.lules. Per sota de les 2 cèl.lules i per sobre de les 6 cèl.lules en aquest estadi, les taxes d'implantació disminueixen notablement.

Percentatge i patró de fragmentació cel.lular
La presència de fragments mòbils en l'embrió pot comprometre el desenvolupament i la implantació d'aquest. Per això cal valorar el percentatge i la distribució dels fragments:
Segons el percentatge de fragmentació es pot dividir en 3 grups:
• <10%
• 11-25%
•> 25%
Quan la presència de fragments a l'interior de l'embrió supera el 20-25% del volum de l'embrió la implantació pot estar compromesa.
Segons el patró de fragmentació podem trobar fragments de grans dimensions distribuïts a l'atzar, que s'associen a blastòmers asimètrics i a baixes taxes d'implantació. Per contra, fragments petits localitzats en una mateixa zona o associats a un sol blastòmer tenen un pronòstic de desenvolupament i implantació totalment diferent.

Simetria dels blastòmers
Quan les divisions mòbils són sincròniques trobem embrions amb un nombre parell de cèl lules (2-4-6 …) mentre que quan les divisions mòbils són asíncrones, el nombre de cèl lules és senar (3-5-7 …). Un nombre senar de cèl lules disminueix la qualitat de l'embrió a causa d'una distribució anòmala del citoplasma cel lular.

Uninucleación / multinucleació
La presència de més d'un nucli (o presència de micronuclis) en una cèl.lula es correlaciona amb un increment de les taxes d'anomalies cromosòmiques embrionàries, i en conseqüència amb una disminució de les taxes d'implantació.

Altres estructures a valorar en la classificació final de l'embrió
Vacúols: la presència de vacúols (depenent del nombre i tamany) és un paràmetre que s'associa a una disminució del potencial de desenvolupament.
Anell citoplasmàtic: la presència de zones de "acitoplasmia" en els blastòmers (absència de citoplasma a la part perifèrica dels blastòmers), pot estar indicant un procés de lisi cel.lular no compatible amb un bon desenvolupament.
Zona pe.lúcida: La mida, gruix i integritat de la zona pel.lúcida són també paràmetres a valorar en el moment de classificar un embrió ja que alguns d'ells (el gruix, el contorn o la presència d’irregularitats) s'associen a una disminució de la taxa d'implantació per dificultat en la realització del hatching (eclosió) de l'embrió.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *